Марин Байчев

началник на отдел “Интеграция на хората с увреждания”, МТСП

Марин Байчев е началник на отдел „Интеграция на хората с увреждания“ в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерство на труда и социалната политика.

Служебните ангажименти на Марин Байчев са свързани с участие в процесите по разработване на нормативни актове, стратегии, програми и планове за действие в областта на правата на хората с увреждания, както и с проучване на добри практики на други страни в областта на политиките по социлно приобщаване на хората с увреждания и изработването на конкретни предложения за прилагането им в нормативната уредба на страната.