Лазар Лазаров

Служебен заместник-министър председател по социалните политики

Министър на труда и социалната политика

Лазар Лазаров е магистър по „Икономика“ със специалност „Макроикономика“ в УНСС. Има специализация по проблемите на пазара на труда в България. Завършил е допълнителна квалификация по мониторинг и оценка на социални програми и проекти по методологията на Международната организация на труда.

От 1995 г. последователно е заемал консултантски, експертни и управленски позиции в Националната служба по заетостта, Българската стопанска камара, Икономическия и социален съвет, Народното събрание, Министерството на труда и социалната политика.

Лазар Лазаров е съветник на министъра на труда и социалната политика в периода август 2005 – ноември 2007 г. От месец ноември 2007 г. до месец юли 2009 г. е заместник-министър на труда и социалната политика. Отговарял е за организацията и координацията на дейността на МТСП в областта на трудовото и осигурителното законодателство, социалното осигуряване, условията на труд, политиката по доходите и социалния диалог.

От месец август 2009 г. до месец юни 2013 г. е главен експертен сътрудник към Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание.

В периода юни 2013 – август 2014 г., ноември 2014 г. – май 2016 г. и февруари 2017 – май 2017 г. Лазар Лазаров е заместник-министър на труда и социалната политика, който отговаря за организация и координиране дейността на МТСП в областта на социалните помощи, социалните услуги и социалното включване, подкрепата на децата и семейството, интеграцията на хората с увреждания, равните възможности на жените и мъжете и антидискриминацията. От месец юли 2016 г. до януари 2017 г. е директор на Фонд „Условия на труд“ в МТСП. 

В края на месец септември 2017 г. до настоящия момент Лазар Лазаров заема поста заместник-министър на труда и социалната политика. Организира и координира дейността на Министерството на труда и социалната политика в областта на трудовото право, общественото осигуряване и условията на труд, както и политиката за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи. Наблюдава и координира дейността на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, Агенция за хората с увреждания, Фонд „Социална закрила“ и Националния институт за помирение и арбитраж.

Има опит в Европейската фондация за подобряване условията на живот и работа в Дъблин, Ирландия и в Групата на високо равнище по Корпоративна социална отговорност към Европейската комисия.

Владее английски език.