проф. Хуан Борнман

Juan Bornman (PhD) a speech-language therapist and audiologist and holds an appointment as a professor in the Centre for Augmentative and Alternative Communication, at the University of Pretoria in South Africa. After working in private practice as an audiologist in the early 1990’s she joined academia and held the Directorship or the Centre for AAC for a decade (2009 -2019) after which she became the President of the International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) (2020-2022).  For the past 30 years, she has been actively involved in the disability field as trainer, researcher and activist for one of the most vulnerable groups within the disability spectrum: those individuals with little or no speech. Her recent research has focussed on ensuring access to justice for these individuals. She has more than 100 publications:  peer-reviewed journal papers, book chapters and four books as well as numerous presentations locally and internationally on the topic of AAC. 

She is a member of the Academy of Science of South Africa (ASSaF) and was awarded a fellowship by ISAAC for exemplary work as well as the Alexander von Humboldt Foundation’s Georg Forster Research Award for internationally outstanding researchers from developing and transition countries (2021) as well as the Stals-prize for multi-and interdisciplinary team research by the South African Academy for Sciences and Art (2021).

Джуан Борнман е професор в Центъра за допълваща и алтернативна комуникация на Университета в Претория, Южна Африка.

Професор Борнман е президент на Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC) за периода 2020 – 2022.

Тя е квалифициран логопед и аудиолог и е имала частна практика като аудиолог в началото на 90-те години. След това тя се присъединява към академичните среди и през последните 30 години участва активно в областта на уврежданията като обучител, изследовател и активист за една от най-уязвимите групи в спектъра на уврежданията: хората с ограничена или липсваща реч. Неотдавнашното й изследване се фокусира върху осигуряването на достъп до правосъдие за тези лица.

Тя има повече от 90 публикации: рецензирани статии в списания, глави от книги и четири книги, както и множество презентации на местно и международно ниво по темата за ДАК.

Тя е член на Академията на науките на Южна Африка (ASSaF) и е наградена със стипендия от ISAAC за образцова работа, както и с наградата за отличен академичен успех от Университета в Претория (2018).

ISAAC – International Society for Augmentative and Alternative Communication