Симпозиум „ДАК и превенция на насилието“

AAC2022
Симпозиум
“Ролята на ДАК за превенция на насилието спрямо хора с комуникативни затруднения“


проф. Морис Гринберг
Въведение в симпозиума

Видео на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/UiLR7S8S3ng


д-р Робин Уайт
Достъп до правосъдие за лица с комуникативни затруднения: Международни насоки за осигуряване на достъп до съдебната система

Видео с превод на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/OUVM_uBWdKk


проф. Ингеборг Тюмел (Германия)
Подкрепа на процеса на споделяне за хора с интелектуални нарушения/интелектуални нарушения на развитието (IDD) и липсваща (или почти липсваща) функционална реч (LNFS) като първа стъпка за достъп до правосъдие на равна основа с останалите

Споделянето за преживяно сексуално насилие е първата стъпка за хората с IDD и LNFS за достъп до правосъдие на равна основа с останалите. В този контекст възниква решаващият въпрос как да се подпомогне процесът на споделяне. Документът представя проучване, в което 10 живеещи в резидентна услуга (5 ♀ 5 ♂, възраст: 23 – 53 години, 𝑥̅ = 33,7 ) говорят за своите възприятия за насилие, преживяно насилие и желани защитни мерки. Целта на проучването е да даде възможност на хората от целевата група да споделят чрез ефективна комуникационна подкрепа. Освен това беше тествано как разговорите, в които се използва мултимодална комуникация, могат да бъдат ефективно записвани на видео, транскрибирани и анализирани. Резултатите, получени в интервютата, могат да се прехвърлят при вземане на показания и други правни процедури.


Дани Колева (България)
Развиване на дете-центриран и мулти-дисциплинарен подход към насилието над деца

Видео на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/4bTOfGdTVB0


Нета Бен Зеев (Израел)
Правото да бъдеш чут:
Използване на системи за ДАК при вземане на свидетелски показания и разследване с участието на хора с комуникационни затруднения

Видео със субтитри на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/2-O32XpW0MQ


Кейтлин Бушел (Канада)
Комуникация и достъп до правосъдие

Communication Access to Justiceлинк

Видео с превод на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/kcdO5r0cUY8


проф. Хуан Борнман (Южна Африка)
Не си без глас, ако възрастните слушат – Първична превенция на насилието над деца

Насилието върху деца засяга повече от половината деца в света (Hillis et al., 2016). Децата с увреждания са физически и сексуално малтретирани три до пет пъти по-често от децата без увреждания (Nyberg et al. 2021). Обикновено злоупотребата с деца с увреждания започва в ранна възраст и често продължава през целия им живот, което означава, че те стават повторни жертви. Литературата показва, че нивата на насилие продължават да нарастват и ескалират (Fluke et al., 2008; Jones et al., 2012; Krnjacki et al., 2018 г.). Всички форми на злоупотреба с деца могат да имат дългосрочни последици както за здравето, така и за благосъстоянието както в детството, така и в зрелия живот. Ето защо трябва да се положат всички усилия за предотвратяване на злоупотребата с деца. Превенцията на насилието над деца може да бъде разделена на три различни, но взаимосвързани нива, а именно: първична превенция (т.е. превенция преди злоупотребата да се случи), вторична превенция (т.е. превенция, когато се подозира или се случва злоупотреба) и третична превенция (т.е. предотвратяване на по-нататъшна травма, след като е имало насилие).
В тази презентация акцентът е върху първичната превенция, която се счита най-ефективният подход. Ще бъдат обсъдени и ключовите компоненти, методите на преподаване и информацията, която трябва да бъде включена в програмите за превенция на насилие в училище, насочени към деца с увреждания. Този тип програми обикновено се считат за ефективен подход за повишаване на знанията на децата относно техните права, относно това какво представлява насилие и също така им предоставя умения за предпазване от насилие, знание на кого могат да кажат, ако са били жертва на насилие.
Подходите за вторична превенция се фокусират върху деца, които са били малтретирани и имат за цел да спрат по-нататъшна злоупотреба. В тази презентация ще бъде представен пример на комуникационно табло за деца с увреждания за разкриване на злоупотреба. Обучението на лица в системата на наказателното правосъдие като полицейски служители, адвокати, прокурори и съдии, които използват ДАК, ще бъде засегнато накратко.
И накрая, презентацията ще завърши с подчертаване на важната роля на третичната превенция, която включва интервенции, насочени към намаляване на ефектите от злоупотребата, като напр. рехабилитация и медицинско лечение на тези деца (Covington, 2013; O’Donnell et al., 2008 г.).

Комуникационни табла за тема “Насилие”линк


Шарлот Орел (Великобритания)
Регистрирани медиатори

Регистрираните мееатори са комуникационни специалисти, които улесняват комуникацията на уязвими свидетели в наказателно-правната система в Англия и Уелс, както когато дават показания пред полицията, така и когато присъстват в съда. Тази презентация ще обясни ролята на регистрираните медиатори, предисторията на системата и как работи процесът. Включени са казуси.

Advocate’s Gatewayhttps://www.theadvocatesgateway.org/
Communication Aid toolkitлинк

Видео с превод на български

Видео с превод на украински/Video with Ukrainian translation
https://youtu.be/dejsg8fJPGU


Панелна дискусия
Ролята на ДАК за превенция на насилието спрямо хора с комуникативни затруднения